Leveringsvoorwaarden

 

1. Algemeen

1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, waarbij Alcoo zaken verkoopt.

1.2 Alcoo wijst uitdrukkelijk toepasselijkheid van andersluidende algemene (inkoop)voorwaarden van de hand.

1.3 Indien enige bepaling van deze voorwaarden onverbindend zou zijn, blijven de overige bepalingen niettemin van kracht. Bovendien dient een zodanig niet werkzaam beding te worden omgezet in een beding met zoveel mogelijk dezelfde strekking, dat wel werkzaam is.

 

2. Aanbiedingen en prijzen

2.1 Offertes van Alcoo zijn vrijblijvend en tenzij anders vermeld gedurende 30 dagen van kracht.

2.2 Vermelding door Alcoo van prijzen in brochures of op internet is steeds onder voorbehoud van prijswijzigingen.

2.3 Alle prijzen zijn exclusief BTW en vervoerskosten, tenzij anders is aangegeven.

2.4 Alcoo heeft het recht verhoging van de brutoprijzen door de leverancier of verhoging van andere kostprijsverhogende factoren (invoerrechten, wisselkoers, belasting e.d.) door te berekenen aan koper.

 

3. Levering

3.1 Leveringstijden kunnen slechts bij benadering worden opgegeven. Slechts indien Alcoo zich uitdrukkelijk en op schrift heeft verbonden aan een bepaalde levertijd en Alcoo zelfs na schriftelijke sommatie binnen een termijn van één week met levering in gebreke blijft, is Alcoo aansprakelijk voor de gevolgen van de overschrijding en wel met inachtneming van het onder 9 bepaalde.

3.2 Alle leveringen hebben plaats af magazijn (Incotherms 2000: ex works), tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.3 Indien Alcoo voor vervoer van de zaken zorg draagt naar plaats van aflevering, geldt het volgende:

a. de zaken worden in beginsel afgeleverd op de plaats waar het bedrijf van koper gevestigd is en op de gebruikelijke werktijden;

b. manco’s en/of transportschade dient koper direct bij aflevering aan de vervoerder te melden;

c. Alcoo heeft aan zijn leveringsplicht voldaan door de zaken éénmaal aan de koper aan te bieden;

d. het risico van de zaken gaat over op koper op het moment dat de zaken zijn gelost.

3.4 Koper is gehouden direct bij aflevering de zaken te controleren.

 

4. Overmacht

4.1 Alcoo is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, indien Alcoo op grond van overmacht haar verplichtingen tijdelijk of blijvend niet kan nakomen.

4.2 Onder overmacht worden alle omstandigheden verstaan die redelijkerwijs niet door Alcoo kunnen worden beïnvloed. Hieronder is uitdrukkelijk begrepen het door derden niet (tijdig) leveren aan Alcoo, tenzij koper kan aantonen dat Alcoo terzake een belangrijk verwijt treft.

 

5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Alcoo behoudt zich de eigendommen van de afgeleverde zaken voor totdat koper volledig heeft voldaan aan al zijn huidige en toekomstige verplichtingen jegens Alcoo in de zin van art. 92 Boek 3 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek.

 

6. Betalingen

6.1 Alle betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders is aangegeven.

6.2 Koper is gehouden de factuur direct op juistheid te controleren. Vier weken na factuurdatum wordt de factuur geacht door koper te zijn goedgekeurd.

6.3 Koper is niet gerechtigd tot verrekening.

6.4 Na het verstrijken van de betalingstermijn is koper over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd.

6.5 Bij levering op afroep is Alcoo gerechtigd een voorschot van koper te verlangen, dan wel bij voorbaat 70% van de prijs te factureren.

6.6 Koper dient Alcoo alle kosten te vergoeden die Alcoo intern en extern maakt om buiten of in rechte betaling van de factuur te verkrijgen. Deze kosten bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,--, dit alles te vermeerderen met BTW.

6.7 Koper is gehouden aan Alcoo zekerheid van betaling te bieden in de vorm en op hetmoment dat Alcoo dat verlangt.

6.8 Bij niet betaling van enig factuur van Alcoo op de vervaldatum, zijn onmiddellijk alle bedragen krachtens enig andere factuur opeisbaar.

 

7. Reclames

7.1 Indien koper meent dat de geleverde zaken niet beantwoorden aan de overeenkomst, dient koper dat binnen 8 dagen na de dag van aflevering schriftelijk aan Alcoo mede te delen. Gebreken waarvan koper kan aantonen dat deze niet binnen 8 dagen ontdekt konden worden,

dienen uiterlijk 8 dagen nadat zij redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden schriftelijk aanAlcoo te worden medegedeeld.

7.2 Na het verstrijken van deze reclametermijn vervalt ieder recht van koper.

7.3 Koper is alleen na schriftelijke toestemming van Alcoo gerechtigd de goederen waarover bij reclameert, terug te zenden. Koper dient deze dan franco op te sturen of met een retourbon aan de door Alcoo ingeschakelde chauffeur mee te geven.

 

8. Garantie

8.1 Alcoo verleent op de door haar geleverde zaken alleen garantie indien en voor zover deze Alcoo door haar leveranciers wordt verleend.

8.2 Indien koper een beroep wenst te doen op garantie, zal hij het gestelde onder 7.1 in acht moeten nemen en geldt de vervaltermijn van 7.2.

8.3 Er bestaat nimmer recht op garantie, indien koper Alcoo nog enig betaling verschuldigd is of koper veranderingen aan het geleverde verricht of door anderen laat verrichten. Alcoo zal een garantieaanspraak aanmelden bij haar leverancier en koper informeren zodra dezestandpunt heeft ingenomen. Alcoo is eerst gehouden tot het crediteren van het factuurbedrag aan koper dan wel het leveren van vervangende zaken zodra de leverancier Alcoo de garantie heeft verleend, tenzij koper kan aantonen dat Alcoo nalatig is in het aanspreken van haar leverancier.

 

9. Aansprakelijkheid

9.1 De aansprakelijkheid van Alcoo is in alle gevallen beperkt tot de onder 8 opgenomen garantieregeling.

9.2 Een eventuele verdergaande schadevergoedingsplicht van Alcoo is steeds beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde zaken waarop de schadevergoedingsplicht betrekking heeft.

9.3 Alle aanspraken op schadevergoeding vervallen één jaar na de dag waarop de geleverde zaak, waarop de schadevergoedingsplicht betrekking heeft, aan koper is gefactureerd.

9.4 Koper vrijwaart Alcoo voor alle aanspraken van derden op garantie en/of schadevergoeding.

9.5 Deze aansprakelijkheidsregeling geldt niet indien en voor zover deze in strijd is met regels van dwingend recht.

 

10. Adviezen en tekeningen

10.1 Adviezen worden door Alcoo naar beste weten gegeven. Het betreft hier extra service van Alcoo als groothandel. Iedere aansprakelijkheid van bijvoorbeeld inhoud, juistheid, volledigheid daarvan is uitgesloten.

10.2 Door Alcoo verstrekte tekeningen, schema’s en afbeeldingen dienen slechts ter verduidelijking en blijven eigendom van Alcoo. Het is niet toegestaan deze te kopiëren, anders dan voor intern gebruik of aan derden ter beschikking te stellen. Voor fouten in en afwijkingen van afbeeldingen, tekeningen, schema’s en gegevens betreffende afmetingen, vermogens e.d., welke voorkomen in brochures, aanbiedingen, website, orderbevestigingen en facturen is Alcoo niet aansprakelijk.

 

11. Verpakking, pallets, haspels

11.1 Verpakkingen, pallets, haspels e.d. blijven te allen tijde eigendom van Alcoo.

11.2 Koper is gehouden deze verpakkingen e.d. binnen 30 dagen na levering aan Alcoo te retourneren, bij gebreke waarvan Alcoo gerechtigd is koper de kosten in rekening te brengen.

 

12. Ontbinding

12.1 Indien koper één van zijn verplichtingen tegenover Alcoo niet nakomt, indien hij in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of indien op één van zijn goederen beslag wordt gelegd, heeft Alcoo het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen door het enkel aangrijpen van deze omstandigheid, zonder dat daartoe ingebrekestelling vereist is.

12.2 Na ontbinding, onder meer op grond van 12.1, is Alcoo gerechtigd de geleverde zaken, zonodig na demonteren, terug te nemen en koper zal hiertoe alle medewerking verlenen. Verder is Alcoo dan gerechtigd tot volledige schadevergoeding.

 

13. Geschillen en toepasselijk recht

13.1 Op de overeenkomst en deze algemene verkoopvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Slechts de voor Utrecht bevoegde Nederlandse rechter is bevoegd tot beslechting van geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden. Deze algemene verkoopwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.